La gasolina més cara que mai

El preu del gasoil també a punt de superar el màxim històric

El litredegasolinahamarcat unmàxim històric en arribar als1,285euros per litre,superantelrècordqueva registrarel 14 de juliolde 2008,quanes veniaa1,276euros,segons dadesdelButlletíPetrolierdela UnióEuropea. A diferència d'aleshores però, el preu del barril al mercat és 40 dólars més barat. Ambaquestspreus,omplireldipòsitdebenzinad'uncotxe(50litresdemitjana)costaara64,25euros,prop de 9eurosmésqueara fa unany. En només unasetmana,elpreu migdellitredegasolinas'haencaritun 1,6% davantdels1,265eurosals qualsesveniademitjanafa setdies,quanesva quedaranomésun cèntimdelrècord. Elpreudelgasoil també està en màxims i haregistrataquestasetmana unincrementdel1,9%fins als1,217euros/litre, elquesituaaquestcombustibleennivellsd'agostde2008.No hi ha cap comentari

Comenta aquest article