FAQS: Preguntes freqüents sobre cooperativisme a Catalunya


  En la setmana del Dia Internacional de les Cooperatives, el cooperativisme català celebra el seu 125è aniversari. Per aquesta ocasió, des de Jornal.cat donem resposta a algunes preguntes freqüents sobre cooperativisme.

   

  1. Què és una cooperativa?

  Una cooperativa és un model empresarial basat en l'associació autònoma i voluntària de persones que s'uneixen per satisfer les necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes, situant els interessos col·lectius per sobre del benefici individual. Són organitzacions on tots els membres participen activament en la presa de decisions i es regeixen pels valors de la solidaritat, l'ajuda mútua, la corresponsabilitat, la igualtat, l'equitat i la democràcia.

   

  2. Quins tipus de cooperativa hi ha i en què es diferencien?

  • Cooperativa de treball associat: Cooperatives propietat dels treballadors i treballadores, que gestionen i controlen l'empresa democràticament, repartint-se els beneficis entre ells i elles.
  • Cooperativa de consum: Cooperatives formades per persones que s'uneixen per adquirir béns i serveis a preus justos, amb qui consumeix com a garant de la propietat i la gestió.
  • Cooperativa agrària: Cooperatives que associen professionals de l'agricultura per comercialitzar els seus productes, col·lectivitzar compres, recursos o infraestructures per millorar la seva competitivitat i sostenibilitat.
  • Cooperativa de crèdit: Cooperatives que ofereixen serveis financers i de crèdit als seus socis, que en són propietaris i poden influir en les polítiques de l'entitat.
  • Cooperativa de serveis: Cooperativa que proporciona serveis específics als seus membres, com ara educació, salut, habitatge o transport, gestionats col·lectivament per satisfer les seves necessitats.
  • Cooperativa integral. Cooperatives que integren diverses activitats econòmiques i socials dins d'una mateixa estructura cooperativa: treball, consum, habitatge i serveis. 

   

  3. Quins són els principis del cooperativisme?

  Els principis cooperatius són les normes consensuades per guiar l'activitat cooperativa. Han anat variant al llarg del temps, adaptant-se a la realitat i necessitats del moviment en cada moment. L'Aliança Cooperativa Internacional va aprovar al Congrés de Manchester de 1995 la Declaració sobre la Identitat Cooperativa, que acotava set principis:

  1. Adhesió voluntària i oberta: les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap mena de discriminació.
  2. Gestió democràtica: les cooperatives són gestionades democràticament per les sòcies, que tenen igualtat de drets i deures i participen activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions.
  3. Participació econòmica de les sòcies: les cooperatives contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Una part dels excedents obtinguts s’ha de destinar al desenvolupament de la mateixa  cooperativa, per tal d’assegurar-ne la viabilitat a llarg termini, i una altra part, s’ha de destinar a la formació de qui és membre de la cooperativa i al suport a altres cooperatives.
  4. Autonomia i independència: les cooperatives són organitzacions autònomes gestionades per les sòcies.
  5. Educació, formació i informació: les cooperatives han d’acompanyar les sòcies per tal que puguin exercir les seves responsabilitats amb eficàcia. A més, se senten responsables d’informar i divulgar el cooperativisme.
  6. Cooperació entre cooperatives: les cooperatives fomenten la col·laboració pràctica de les unes amb les altres, tant en l’àmbit local com en l’àmbit internacional, els permet assolir el seu màxim potencial.
  7. Interès per la comunitat: treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats en els àmbits econòmic, social, cultural i ecològic,  mitjançant polítiques aprovades per les sòcies.


  4. Quins són els avantatges de ser soci o sòcia d'una cooperativa?

  Ser soci o sòcia d'una cooperativa et permet participar de manera democràtica a la presa de decisions de l'organització on treballes ja que tothom qui en forma part hi té veu i vot de manera igualitària. D'altra banda, el model cooperatiu aposta per la formació contínua, cosa que permet el desenvolupament personal en pro del projecte col·lectiu. A més, els beneficis generats en les cooperatives es distribueixen de manera justa entre tots els seus membres o es reinverteixen per millorar l'organització i la comunitat on opera. Finalment, treballar en un entorn on primera els valors de la solidaritat i l'ajuda mútua crea xarxes de suport entre els membres que enforteix el sentiment de comunitat.

   

  5. Quines són les obligacions de ser soci o sòcia d'una cooperativa?

  Ser soci o sòcia d'una cooperativa implica complir i respectar les obligacions preses per l'assemblea, que es recullen en el Reglament de Règim Intern i els Estatuts de la cooperativa. Generalment, tenen a veure amb la participació activa dels membres en la presa de decisions; l'aportació de capital inicial; el compliment de les tasques laborals i societàries consensuades i la contribució en la sostenibilitat de la cooperativa i el seu entorn a llarg termini.

   

  6. Com es prenen les decisions en una cooperativa?

  En una cooperativa les decisions es prenen de manera democràtica, assegurant la participació activa de tots els membres. Cada persona té un vot, independentment de la seva aportació de capital, avançant això cap a la igualtat en la presa de decisions. Les assemblees generals són l'òrgan principal de govern, on es discuteixen i aproven les decisions més importants, com ara els pressupostos, els plans estratègics i els canvis en els estatuts. A més, sovint es crea un consell rector, elegit per l'assemblea, per gestionar les activitats quotidianes i assegurar el compliment de les decisions preses per l'assemblea. Aquest procés democràtic fomenta la transparència, la responsabilitat compartida i el compromís dels membres amb els objectius de la cooperativa.  

   

  7. Quins són els mínims per constituir una cooperativa?

  Segons la legislació vigent a Catalunya, el juny de 2024, el capital inicial mínim per constituir una cooperativa és de 3.000 € i s'han d'associar almenys dues persones, amb l'obligatorietat de ser-ne tres quan faci cinc anys de la constitució de la cooperativa.

   

  8. Quins són els tràmits per constituir una cooperativa a Catalunya?

  Per constituir una cooperativa a Catalunya cal fer els tràmits següents:

  • Sol·licitud de certificació negativa de denominació social
  • Redacció dels estatuts
  • Celebració de l'Assemblea Constitutiva
  • Escriptura pública de constitució
  • Sol·licitud del CIF
  • Liquidació de l'impost de transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentals (AJD)
  • Inscripció al Registre de cooperatives
  •  Alta Impost Activitats Econòmiques
  • Alta Seguretat Social

  En aquesta pàgina web s'hi centralitzen tots els tràmits

   

  9. Qui em pot assessorar per engegar una cooperativa?

  A Catalunya hi ha diverses federacions, dispositius públics i cooperatives que et podran assessorar per engegar la teva cooperativa. Et recomanem que et posis en contacte amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya, per tal que, segons les teves necessitats t'indiquin quin és el tipus de cooperativa que has d'engegar i quins són els dispositius públics o privats que et poden donar suport.

   

  Et llistem algunes de les principals organitzacions a tenir en compte:

  A més, també existeix una xarxa de dispositius públics organitzats territorialment per impulsar el cooperativisme: Xarxa d'Ateneus Cooperatius

   

  10. Quantes cooperatives hi ha a Catalunya actualment?
  Al Principat de Catalunya, es calcula que existeixen unes 4.700 cooperatives en l'actualitat.

   

   

  Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


  No hi ha cap comentari

  Comenta aquest article