Els barcelonins tarden 26 minuts en arribar a la feina

L'ajuntament de Barcelona ha presentat l'estudi sobre l'ús social del temps, encarregat per la regidoria dels Nous Usos del Temps, que compara dades des de l'any 1985 fins al 2000, ja que les dades dels darrers cinc anys encara s'estan recollint. L'informe indica que el 76,6% dels barcelonins i les barcelonines treballen a la ciutat. De fet, tot i que cada cop augmenta més el temps que dediquem al desplaçament de casa a la feina, la mitjana barcelonina és de 25 min 44 s. Pel que fa a la durada de la jornada laboral, el 52,2% dels barcelonins treballen entre 35 i 40 hores setmanals. Tot i així, les persones amb categoria professional alta hi dediquen més temps, amb una mitjana de 44 h 6 min setmanals. Quant a la feina domèstica, l'informe indica que cada cop els barcelonins dediquen menys temps a les tasques del treball familiar domèstic... i que la mitjana diària és de poc més de 2 hores, mentre que l'any 1990 era de 2 h 39 min. Per sexe, les dones dediquen quatre vegades més de temps que els homes al treball domèstic (26 h 35 min setmanals les dones i 6 h 51 min setmanals els homes). A més, l'estudi també conclou que els joves i les persones amb categories professionals altes són els que menys temps hi dediquen. L'informe també apunta que les dones suporten una càrrega de treball global superior a la dels homes (45 h 50 min, davant les 42 h 41 min dels homes). Pel que fa al temps lliure i de lleure, el 65% dels barcelonins tenen la percepció de disposar de força temps lliure. Tot i així, el percentatge de població que percep el seu temps lliure com a escàs augmenta progressivament (el 34% declara tenir poc temps lliure, mentre que el 1995 la xifra era del 31%). L'estudi també indica que els barcelonins fan cada cop més activitats i que els ciutadans opten per la proximitat, ja que les activitats diàries quotidianes i les de lleure es fan majoritàriament al barri (anar a comprar, sortir, sopar, etc). De fet, mentre que l'any 1985 només un 41% dels barcelonins compraven al seu barri, l'any 2000 el percentatge es va incrementar fins al 51%.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article