Les empleades de la llar i els treballadors temporals a l'atur ja poden sol·licitar una ajuda especial

Les treballadores domèstiques rebran l'ajuda el dia 10 del mes mentre que el subsidi pels eventuals és de pagament únic

Les empleades de la llar i els treballadors temporals a l'atur podran sol·licitar des d'aquest dimarts una ajuda extraordinària al servei d'ocupació estatal (SEPE), segons recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). En el cas de les empleades domèstiques, el subsidi és del 70% de la base cotitzable, sense poder ser superior al salari mínim. Per rebre l'ajuda, es requereix estar donada d'alta al règim especial abans de l'estat d'alarma. El pagament es farà cada dia 10 del mes. En canvi, el subsidi per a eventuals serà un pagament únic, del 80% de l'Indicador Públic de Rendes amb Efectes Múltiples (IPREM), uns 430 euros. Podran accedir-hi les persones amb contractes de dos mesos de durada o més que han expirat a partir del 15 de març.

En el cas de les empleades domèstiques, el subsidi és del 70% de la base cotitzable que s'ha deixat de rebre tenint en compte el mes anterior. Les dones que vulguin demanar la prestació hauran d'haver deixat de treballar temporalment, total o parcialment, o haver sigut acomiadades per causes relacionades amb la covid-19. En cas de pèrdua parcial dels ingressos, el subsidi es calcularà en proporció al percentatge de reducció de la jornada experimentada.

La sol·licitud, que es farà a través del SEPE, s'haurà d'acompanyar d'una declaració responsable firmada per tots els seus ocupadors que confirmi la relació laboral. En el cas d'acomiadament, es demana aportar la carta d'extinció de contracte i no serà necessari presentar la declaració responsable. L'ajuda per empleades de la llar no serà compatible amb el manteniment d'altres activitats, ser beneficiari d'una ajuda per incapacitat temporal o haver pogut acollir-se al permís retribuït recuperable.

La persona beneficiària d'aquesta ajuda no podrà percebre ingressos superiors al salari mínim interprofessional. L'Estat té fins a tres mesos per a acceptar les sol·licituds de la prestació que es percebrà retroactivament, des del moment en què es va produir la reducció de l'activitat o l'acomiadament. El govern espanyol ha articulat aquesta prestació per donar cobertura a les treballadores domèstiques, que, encara que estiguessin donades d'alta al règim especial no tenien dret a percebre l'atur si es quedaven sense feina.

Ajudes pels treballadors temporals

A més, també ha concretat els criteris de les ajudes per les persones que han vist com el seu contracte temporal s'acabava en mig de l'estat d'alarma i que no tenen dret a atur perquè no han arribat a la cotització mínima. Per accedir-hi, els treballadors hauran d'inscriure's com a demandants d'ocupació, no poden percebre la renda mínima, d'inclusió o salari social i han d'haver estat cessats involuntàriament a partir del 15 de març amb un contracte d'una vigència igual o superior a dos mesos.

Alhora, es requereix que la persona no estigui treballant com autònom ni per compte d'altri a jornada completa en la data d'extinció del contracte ni en el moment en què s'accepti la prestació. El termini per a enviar el formulari començarà aquest dimarts i acabarà un mes després d'haver finalitzat la declaració de l'estat d'alarma. La companyia on treballava la persona afectada haurà de remetre al SEPE el certificat d'empresa.

Si el sol·licitant compleix els requisits, podrà rebre una ajuda a partir de l'endemà de quedar-se sense feina, o un cop passat el període de vacances retribuïdes que el treballador no pogués fer abans. El subsidi, que serà el mateix per a treballadors a temps parcial o complet, durarà un mes, si no s'amplia a través d'un decret llei, i només podrà rebre's en una ocasió. El SEPE pagarà l'ajuda a partir del mes següent a rebre la sol·licitud.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article