L'Ajuntament de Barcelona atura dues obres de rehabilitació a dos fons d'inversions per vulnerar drets de llogaters

Les males pràctiques de les immobiliàries han estat identificades en edificis del Clot i Poble-sec

El consistori barceloní ha aturat en els darrers dies les obres en dos edificis de la ciutat després de detectar que en tots dos casos els promotors dels projectes (fons d'inversions i societats immobiliàries) van realitzar reformes integrals sense tramitar la corresponent llicència d'obres, és a dir, tramitant només permisos com si fossin obres menors, els anomenats comunicats o assabentats. A més de vulnerar, en un dels casos, els drets d'un llogater.

El primer dels casos el va detectar el Districte de Sants-Montjuïc, que va notificar la suspensió immediata de les obres que Vertice Nedax, SL estava desenvolupant al carrer Murillo 12, al barri de Poble-sec. La societat, vinculada a la societat Norvet SL, estava rehabilitant la finca per fer habitatges de luxe.

En aquest cas, els serveis tècnics del Districte van detectar que s'havien anat tramitant fins a una vintena de comunicats d'obres puntuals. A través d'una inspecció va quedar acreditat que amb aquests comunicats d'obres puntuals el que en realitat s'havia fet era una rehabilitació integral de l'edifici.

Ara bé, en el cas d'aquesta finca del Poble-sec, només es va deixar fora de la rehabilitació un dels immobles, on encara resideix un veí amb els seus dos fills menors d'edat. La companyia va incomplir amb aquest llogater la seva obligació legal d'oferir un allotjament durant les obres, per evitar-li els inconvenients i per la seva seguretat.

A més a més, aquest veí es troba en una situació de vulnerabilitat perquè el fons que ha adquirit l'immoble no li va voler renovar el contracte de lloguer. Aquesta família, que viu a la finca des del 2008, va sol·licitar ajuda a l'Oficina d'Habitatge de Sants-Montjuïc i de les entitats veïnals de la zona. Els esforços que s' han fet per intentar arribar a un acord amb la societat propietària de l'edifici han estat infructuosos, ja que aquesta societat s'ha negat a participar en tot moment en la proposta de mediació que se li ha ofert per tal de cercar una solució per la renovació del contracte de lloguer.

I a més, en aquesta mateixa finca del carrer Murillo número 12, Norvet SL ha ofert a un altre veí que encara hi resideix, aquest en règim de lloguer de renda antiga, la possibilitat d'instal·lar-se a un local sense cèdula d'habitabilitat.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Barcelona ha adreçat una carta a la societat Norvet SL i Vertice Nedax SL exigint que retirin la petició de desnonament i s'avinguin a trobar una solució digna per al llogater.


Precinte al barri del Clot

Pel que fa al cas del barri del Clot, el Districte de Sant Martí va descobrir fa uns dies que la societat Sort Bwok SL, propietària de l'edifici del carrer Consell de Cent 609, havia estat realitzant una remodelació de l'edifici de caire integral i fins i tot ha incrementat la volumetria sense haver sol·licitat la llicència corresponent. En aquest cas, l'obra realitzada no només no s'ha fet amb llicència d'obra major, sinó que a més a més, hi ha una part de l'obra, la que incrementa el volum, que s'haurà d'enderrocar perquè d'acord amb el planejament de la zona no està permès aquest increment.

El Districte va detectar l'incompliment de la normativa perquè en aquesta adreça s'havien tramitat només 2 comunicats i 4 assabentats, i fa uns dies es va sol·licitar una llicència de divisió horitzontal, per tal de poder comercialitzar els pisos de manera individual. Va ser en aquell moment quan els serveis tècnics van inspeccionar les obres i van descobrir que el que s'havia realitzat estava fora de normativa i a més a més s'havia realitzat sense la llicència d'obra major que pertocava. Per aquest motiu no només es van suspendre els treballs que encara s'estaven fent a l'immoble sinó que a més a més es va precintar l'edifici i s'iniciarà un procediment sancionador.

El precinte només s'aixecarà quan la societat legalitzi les obres realitzades, mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud de llicència d'obra major, i procedeixi a l'enderroc de tots els volums que s'han afegit de més durant els treballs, i que estan per sobre del que permet la normativa en aquesta finca.


Més males pràctiques

Aquestes no són les úniques irregularitats detectades darrerament per l'Ajuntament. El serveis municipals han detectat una altra irregularitat vinculada a aquest grup de societats de la societat immobiliària Norvet SL. Es tracta de la finca del carrer Poeta Cabanyes, 33, també al districte de Sants-Montjuïc, a on es va efectuar un enderroc en el qual, malgrat haver sol·licitat el comunicat, no van fer efectives les obligacions econòmiques corresponents a la taxa de serveis urbanístics i l'impost de les instal·lacions, construccions i obres (ICIO), motiu pel qual va caducar. El Districte de Sants-Montjuïc, en aquest cas, ha revisat l'expedient per tal que regularitzin l'enderroc, i ha incoat un expedient sancionador.

Norvet SL també està essent investigada pel Jutjat número 31 de Barcelona per haver contractat a l'empresa Desokupa per dur a terme un desallotjament extra-judicial.

L'Ajuntament de Barcelona es va personar com acusació popular en aquest cas. Norvet SL, a més a més, és la mateixa societat a qui l'Ajuntament va suspendre unes obres al mes de novembre passat per haver tramitat 25 comunicats per fer una gran rehabilitació de l'edifici del carrer Aragó 477 (al barri de la Sagrada Família), per estalviar-se les obligacions legals amb els llogaters.


Canvis en les sol·licituds de llicències per protegir les famílies llogateres

L'Ajuntament de Barcelona ha introduït canvis en la manera com es tramiten les sol·licituds de llicències d'obres a les finques per tal de donar més garanties als drets de les famílies llogateres. I vigilarà molt atentament que les obres que es desenvolupin en els edificis siguin ajustades al tipus de llicència o de permís que es tramita per fer-les.

A partir d'ara cal incorporar una declaració responsable signada pels propietaris de la finca. Aquesta declaració responsable recollirà el compliment dels drets i obligacions pertinents envers els llogaters respecte el seu reallotjament i retorn, si estan dins dels supòsits recollits en la normativa.

Aquesta declaració responsable s'inspira en el que ja recullen les lleis. D'una banda, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge a l'article 34 ja diu que l'administració, en cas de concessió de llicències per a la realització d'obres de conservació o rehabilitació, ha de donar audiència als ocupants legals de l'edifici i determinar les repercussions de les obres en la seva ocupació. En el seu cas, aquells que hi tinguin la seva residència habitual tindran el dret de retorn a l'habitatge i l'allotjament provisional.

En aquesta mateixa línia s'expressen els articles 18.3 i 19.2 del Reial Decret legislatiu 7/2015 de 30 d'octubre mitjançant el qual es va aprovar el text refós de la Llei del Sòl. Aquests articles es refereixen als deures vinculats a la promoció d'actuacions de transformació urbanística i a les actuacions en edificis, i en concret estableixen com a deure legal "garantir el reallotjament dels ocupants legals que calgui desallotjar d'immobles situats dins de l'àrea d'actuació i que constitueixin la seva residència habitual, així com el retorn quan hi tinguin dret". Els propietaris, diu la llei, tenen l'obligació de fer complir el dret que tenen els arrendataris d'una finca a ser reallotjats provisionalment mentre durin les obres de rehabilitació que s'hi estiguin fent, i a retornar al seu domicili el temps que els pertoqui fins que s'acabi el seu contracte, si escau.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article