Recuperades més de 25 mil tones d'oli industrial usat a Catalunya

L'any 2015  Sigaus, entitat sense ànim de lucre que s'encarrega de gestionar l'oli industrial usat a tot l'estat, va fer-se càrrec de la recollida d'aquest residu en 9.536 establiments productors de Catalunya, la majoria tallers mecànics. En entorns de gran riquesa ambiental, gràcies a la posada en marxa de 1.436 operacions de recollida a través de la xarxa de gestors que treballen en el marc de Sigaus, es varen recuperar 1.863 tones d'olis usats en 245 pobles rurals ubicats al costat d'espais protegits, en els quals la generació del residu presenta un alt índex de fragmentació i dispersió geogràfica, i on existeix, per tant, un risc ambiental més alt.

L'oli usat procedent de vehicles i maquinària industrial és un dels residus més contaminants que existeixen, i es genera de forma molt dispersa en el territori i en activitats empresarials molt heterogènies (des de tallers de vehicles i instal·lacions industrials, fins a cooperatives agràries, parcs eòlics, camps de golf, autoescoles, recintes militars...), i la seva recollida implica una gran complexitat logística i una gestió precisa i costosa. No obstant, malgrat la seva natura contaminant, l'oli usat conté importants recursos materials i energètics, la qual cosa justifica que sigui valoritzat en la seva totalitat mitjançant una adequada gestió, esdevenint una important font de matèries primeres per a la fabricació de nous productes o per a l'obtenció d'energia.

En la primera fase de recuperació, les operacions de recollida directa de l'oli industrial usat en les instal·lacions productores registren quantitats brutes d'aquest residu que, apart d'oli usat, contenen un important percentatge d'aigua, iode o partícules metàl·liques, entre d'altres. Per la seva composició i característiques, l'oli usat es trasllada primer a centres de transferència on s'analitza i se sotmet a un pretractament per a eliminar part de les substàncies contaminants. Després es determina el destí final òptim de la quantitat neta resultant, que es pot sotmetre a diversos tractaments per tal d'evitar el seu impacte en el medi ambient i permetre el seu aprofitament, mitjançant processos de regeneració, preparació per a la seva valorització energètica o reciclatge material.

Durant l'any 2015, la quantitat bruta d'oli usat recuperada a Catalunya per aquest mitjà va ser de 25.427 tones, que varen generar-se en un total de 9.536 establiments distribuïts en 617 municipis.

En termes de generació geogràfica, la quantitat de residu recuperada es va produir de tal manera que la meitat del residu generat es va concentrar en un total de 24 municipis amb una elevada activitat productora.

És precisament en el medi rural on la recollida és especialment deficitària (llargs desplaçaments per a recollir petites quantitats). Durant l'any passat, a través del sistema de recollida, es va recuperar el 8% del volum de residu total (2.100 tones d'oli utilitzat recollit brut) en gairebé 300 localitats rurals. Com a dada destacable, de les tones recollides en la totalitat de les zones rurals de Catalunya, gairebé el 90% es va recuperar en municipis rurals ubicats al costat d'espais protegits, en els quals radiquen els principals valors naturals a protegir.

Sigaus destina a diversos tractaments l'oli usat recuperat i compleix amb l'objectiu ecològic que estableix la normativa de valoritzar el 100% del residu. A través del procés de regeneració, tractament prioritari en la gestió dels olis usats, el residu es reintegra de nou en el cicle de la vida del producte original, l'oli lubricant. Durant l'any passat, el 97% de la quantitat neta d'oli usat recollit a Catalunya, es va regenerar i es va convertir en olis base per a fabricar nous olis industrials.

La segona via de tractament és la valorització energètica, procés amb el qual, mitjançant la separació fisicoquímica dels seus contaminants, es fabrica un combustible d'ús industrial, substitutiu del fuel i que s'utilitza en grans forns de cimenteres, papereres, fàbriques de materials de construcció o en centrals tèrmiques de cogeneració elèctrica. Les 528 tones d'olis usats destinats a la valorització energètica a través de Sigaus durant l'any passat han permès la generació d'una energia equivalent a 5,72 GWh, suficients com per abastir el consum anual de 930 habitants de Catalunya.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article