La modificació del Codi de Consum amplia la protecció a autònoms i microempreses en la contractació de serveis bàsics

Aquesta setmana ha entrat en vigor les modificacions del Codi de Consum de Catalunya aprovades el desembre passat pel Parlament. En matèria de serveis financers, es fixa el contingut mínim en la publicitat dels crèdits i préstecs hipotecaris, s’incrementen les obligacions de transparència amb relació als preus i es controla l’abús de les clàusules sòl. Les modificacions també inclouen obligacions d’informació per a les empreses que ofereixen serveis financers i d’inversió de caràcter minorista, per evitar nous casos de comercialització poc transparent. El Codi de Consum també vol reforçar a partir d'ara la protecció dels consumidors davant les companyies subministradores de serveis bàsics, amb mesures com l’obligació d’incloure a les factures el número de telèfon gratuït d’atenció d’incidències

La modificació del Codi de Consum que entra en vigor a partir d'aquests dies amplia la protecció a treballadors autònoms i a microempreses en les seves relacions de consum amb empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continu, com les de subministrament d’aigua, gas, electricitat, o telecomunicacions.

També s’inclouen millores en la protecció de les persones consumidores en l’àmbit de la contractació de préstecs o crèdits hipotecaris.

Més protecció en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris

Pel que fa a la millora de la protecció en la contractació de préstecs o crèdits hipotecaris, el Codi regula a partir d’ara el contingut mínim que han de tenir les comunicacions publicitàries i la publicitat dels préstecs i crèdits hipotecaris i s’incrementen les obligacions de transparència amb relació als preus, que han d’incloure les comissions i despeses repercutibles en el client.

Un altre aspecte important que es regula és el contingut que ha de tenir la informació prèvia que s’ha de lliurar als usuaris, on s’inclou la necessitat d’advertir-los, entre d’altres, de la possibilitat d’increment dels tipus d’interès, del risc de perdre l’habitatge en cas d’incompliment dels del contracte, dels serveis accessoris que està obligat a contractar i de les clàusules contractuals que els generin més risc.

En les modificacions també es controla l’abús de les clàusules sòl a partir de paràmetres objectius, com ara, que no hi hagi clàusules sostre o que la diferència entre la clàusula sòl i la sostre sigui més gran de 5 punts.

D’altra banda, es recull la possibilitat que els clients puguin escollir lliurement el fedatari públic i, alhora, es reforcen les obligacions d’aquests fedataris d’informar-los convenientment dels drets i obligacions que comporta el contracte, així com del dret a disposar, amb una antelació de 5 dies hàbils a la formalització, del contingut de l’escriptura pública del contracte de crèdit o préstec hipotecari. En la revisió del Codi es contempla també el dret del consumidor a aportar una taxació del bé immoble, que haurà de ser acceptada per l’entitat de crèdit.

També s’estableix la mediació prèvia abans de presentar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial. Es fixa l’adhesió a l’arbitratge de consum, de manera tàcita, per part de les empreses que concedeixen crèdits o préstecs hipotecaris.

A més, per evitar que es produeixin nous casos de comercialització poc adequada de serveis financers i d’inversió de caràcter minorista (participacions preferents o deute subordinat), el Codi inclou obligacions d’informació per a totes les empreses que ofereixen aquest tipus de serveis.

Altres mesures de protecció en les relacions de consum

El Codi de consum estableix que els organismes sancionadors de consum poden requerir l’eliminació i cessament de pràctiques abusives o deslleials i, en el cas de les hipoteques, fins i tot, adoptar la dació en pagament.

Pel que fa a les empreses prestadores de serveis bàsics, han d’informar a totes les factures del número de telèfon gratuït d’atenció d’incidències i es crea una taxa d’inspecció a les empreses que superin les 100 reclamacions.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article