Consumim el doble d'energia que fa 30 anys

En les tres darreres dècades el pes total de l'energia en la despesa de la llars ha passat del 5,6%, el 1973, a més del 10% l'any 2005, segons les dades publicades per Caixa Catalunya incloses a l'Informe sobre el consum i l'economia familiar. Aquest fort increment de la despesa en energia a les llars espanyoles ha estat marcat especialment pels carburants destinats al transport. Tot i que la despesa a l'interior de les habitatges -gas, electricitat i altres combustibles- també ha tingut un notable increment. Aquest fet ha provocat un important canvi en l'estructura de la despesa en energia i així la partida destinada als carburants és la despesa energètica que més creix, amb un guany de 3,1 punts percentuals en la despesa total, des del 2,7 al 5,8% entre 1973 i 2005. La segona partida que més ha influït en el creixement de la despesa energètica de les famílies ha estat la destinada a electricitat (un 23% de l'increment), que passa de l'1,3% de la despesa total el 1973 al 2,4% el 2005...... Aquest fet il.lustra les transformacions en el patró de consum de les famílies, tant en els sistemes de calefacció i/o refrigeració, com en el progressiu oblit de determinades fonts energètiques, com els gasos liquats del petroli, en benefici de l'electricitat. Així mateix, el creixement de la renda ha incentivat un fort augment del parc d'electrodomèstics a les llars, la majoria dels quals consumeix electricitat.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article