Presentació del Pla d’Acció per a la Competitivitat dels Centres de Reutilització a Catalunya


El Pla d’Acció per a la Competitivitat dels Centres de Reutilització a Catalunya sorgeix de la participació de l’ARC en el projecte europeu Interreg Subtract. S’hi inclouen 80 projectes que s’implantaran durant el 2022 amb l’objectiu de convertir els tallers i botigues de productes de segona mà en negocis viables ambientalment i econòmica que ofereixin llocs de treballs estables.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) participa, des d’agost de 2019, en el projecte europeu INTERREG SUBTRACT juntament amb altres 6 socis. El projecte té per objectiu augmentar la sostenibilitat econòmica i la competitivitat dels centres de reutilització mitjançant solucions eco-innovadores que els facin més funcionals, atractius i econòmica i ambientalment sostenibles, i alhora crear llocs de treball per a aquells col·lectius que es troben allunyats del mercat laboral. Els centres de reutilització són espais de gestió dels recursos i tractament dels residus on es procura allargar la vida útil dels objectes a través d'operacions de comprovació, neteja, reparació, restauració, registre i publicitat, ja sigui mitjançant l’intercanvi, la donació o la venda dels productes recuperats.

Al llarg del desenvolupament del projecte s’ha realitzat una diagnosi del sector, s’han identificat bones pràctiques i s’han analitzat els models de negoci existents. A l’inici del projecte es va crear el Comitè Estratègic Català (CEC), format per diversos actors principals del sector de la reutilització i la preparació per la reutilització a Catalunya. Els membres del CEC han proposat millores per incrementar la competitivitat i la viabilitat econòmica i tècnica dels centres de reutilització, les quals s’han plasmat en projectes en el pla d’acció. El document aspira a tenir un impacte tan a nivell legislatiu i de planificació, com social i ambiental, per avançar en la prevenció de la generació de residus i l’ús eficient dels recursos a Catalunya.

La inscripció és gratuïta.